นิสิตลงพื้นที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้

   วันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยผศ.อนุสรณ์ นางทะราช ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร นำนิสิตลงพื้นที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชนสันติสุข ร่วมกับวัด ชุมชน และโรงเรียน บ้านหนองบัวน้อย ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 115 ครั้ง