ประชุมเตรียมจัดงาน SEDZ

   วันที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย “ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา” : วัด ประชา รัฐ สร้างสุข วิถีพุทธอารยเกษตร ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ ๗๐ พรรษา
   เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสถาปนากระทรงมหาดไทยครบ ๑๓๐ ปี ในปี ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบโครงการกิจกรรมของส่วนราชการในสังกัด โดยในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบโครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้..ด้วยใจอาสา ดำเนินการใน ๓ กิจกรรม คือ ๑) ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ๒) ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชมชน และ ๓) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย โครงการสำคัญดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างบูรณาการและเกิดผลสัมฤทธิ์แก่ทุกภาคส่วนในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดทำโครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ ๗๐ พรรษา ภายใต้ชื่องาน “การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย “ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา” : วัด ประชา รัฐ สร้างสุขวิถีพุทธอารยเกษตร มจร. ขอนแก่น” ขึ้น โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร. ขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม (๑๐๑) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 163 ครั้ง