Home Room ครั้งที่ ๖

   วันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมโฮมรูม เรารัก มจร. ครั้งที่ ๖ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้ารับฟังการบรรยาย ชีวิตดี เพราะมีธรรม "ออกแบบชีวิตในวัยเรียน อย่างไรให้มีความสุข และประสบความสำเร็จ" กิจกรรมธรรมนันทนาการ มากด้วยพลังแห่งความสุขที่จะสร้างรอยยิ้ม และเสียง หัวเราะตลอดการบรรยาย พบกับวิทยากรอารมณ์ดี อาจารย์ดร.มงคล สามารถ วิทยากรผู้มากความสามารถที่จะมาสร้างความสนุกสนาน เเละรอยยิ้ม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 79 ครั้ง