ค่ายเรียนรู้ฯ โครงการพระราชดำริ

   กลุ่มงานบริการการศึกษาได้มอบหมายให้สโมสรนิสิตส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วมโครงการ ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดนครนายก
#ตัวแทนนิสิตนำโดย
นายธีรเทพ ขวัญพลาย นายกสโมสรนิสิต
นายวีรภัทร ปลั่งกลาง รองนายกสโมสรนิสิต
นางสาววรัตน์ติกาล สมใจ  เลขานายก
นางสาวสุปนัดดา เหล่าจันอัน ผู้ช่วยนิสิตสัมพันธ์


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 59 ครั้ง