๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย

    วันที่ ๓๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นโดยการนำของเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทยความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา จังหวัดขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงมีพระอายุครบ ๗๐ พรรษา ได้รับความเมตตาจากพระพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนคนขอนแก่น และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานโคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร. ขอนแก่น หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มอบชุดเมล็ดพันธุ์พืชให้กับผู้แทนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข นายอำเภอทุกอำเภอ ๒๖ อำเภอเพื่อนำไปขยายผลและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
        จากนั้นทำพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาพุทธะอารยะเกษตรมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชณวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในบ่อ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้จุดต่าง ๆ รวมถึงการนำเสนอผลสำเร็จของประชาชนที่ได้จากการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนพื้นที่อื่นๆต่อยอดเป็นอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวเช่นการเลี้ยงหอยเชอรี่พันธุ์สีทอง การเลี้ยงไข่ไก่พันธุ์ดีเป็นต้น ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร. ขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ตามที่ กระทรวงมหาดไทย กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ และการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและอีกประการหนึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมและสถบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั้ง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมีอระหว่างกัน ให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ
        วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะกับพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สอดคล้องกับหลักกสิกรรมธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยใช้พลังเครือข่ายโคก หนอง นา เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา

        ในการจัดโครงการในครังนี้ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคีการพัฒนา ๗ ภาคส่วน ผู้แทนเครือข่ายโคก หนอง นาศูนย์ผู้นำจิตอาสา เครือข่ายกลุ่ม ออมทรัพย์เพื่อการผลิต โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนผู้แทนวัตประชา รัฐ สร้างสุข รวม ทั้งสิ้น จำนวน ๓๐๐ คน
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 34 ครั้ง