ค่ายเรียนรู้ฯ โครงการพระราชดำริ

   พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้️กลุ่มงานบริการการศึกษา นำนิสิตเข้าร่วมโครงการ ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดนครนายก โดยมีนิสิตเข้าร่วมจาก 9 สถาบันจำนวน 60 คน มจร วิทยาเขตขอนแก่น ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมจำนวน 4 คน คือ 
-นายธีรเทพ ขวัญพลาย นายกสโมสรนิสิต
-นายวีรภัทร ปลั่งกลาง รองนายกสโมสรนิสิต
-นางสาววรัตน์ติกาล สมใจ  เลขานายกสโมสรนิสิต
-นางสาวสุปนัดดา เหล่าจันอัน ผู้ช่วยฝ่ายนิสิตสัมพันธ์


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 25 ครั้ง