โครงการติดตามการวิจัย

    วันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการติดตามรายงานผลการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ได้ทราบภาพรวมของการบริหารงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทราบแนวนโยบายในการบริหารงานงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานักวิจัยในการทำวิจัยของวิทยาเขตขอนแก่น
    การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ ผลงานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือพุทธนวัตกรรมเชิงบูรณาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และได้จัดโครงการทำสัญญาวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕ โครงการวิจัย ใช้งบสนับสนุน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
    ในครั้งนี้ได้รับเกียรติและความเมตตาจาก พระมหาชุติภัค  อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปัญหา อุปสรรค แนวทางการดำเนินงานวิจัย โดยทุนส่วนงานให้บรรลุเป้าหมาย” ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง