Home Room ครั้งที่ ๗

   วันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมโฮมรูมครั้งที่ ๗ โดยแยกให้แต่ละชั้นปีเข้ากิจกรรมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ปฏิเวธ) ได้จัดรูปแบบของกิจกรรมให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ดังนี้
นิสิตชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิทยากรโดย อาคารอาคันตุกะ ชั้นที่ ๑
นิสิตชั้นปีที่ ๒  มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา อาคาร ๑๐๐ ปี ห้อง ๓๐๒-๓๐๓
นิสิตชั้นปีที่ ๓  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา  อาคารบัณฑิตศึกษา ห้องเธียร์เตอร์ A
นิสิตชั้นปีที่ ๔  มีความเป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา อาคารบัณฑิตศึกษา ห้องเธียร์เตอร์ B
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 32 ครั้ง