หมู่บ้านรักษาศีล ๕

        วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เมตตาเป็นประธานเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดขอนแก่น โดยพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดขอนแก่น ณ วัดตาลเรียง บ้านผือ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
       นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณและคณะกรรมการ ที่ได้เดินทางการตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดขอนแก่น  ในส่วนของการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงกรสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยบูรณาการให้ทุกภาคส่วนราชการ สถานศึกษา หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนภาคประชาสังคม องค์กรการกุศล ได้ร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขยายผล โดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ทั้ง ๖ นิกาย ในการจัดกิจกรรมปลูกฝังการรักษาศีล ๕ การมีคุณธรรมจริยธรรม และมีการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ดังเช่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covic ๑๙) คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับจังหวัดในการจัดตั้งศูนย์คลายทุกข์ วิถีพุทธ ทั้งในระดับจังหวัด/อำเภอ เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาผู้ที่ประสบปัญหาในการดำรงชีวิต ในสถานการณ์ที่ผ่านมา รวมถึงมีการจัดตั้ง โรงทานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ เป็นต้น

        ในวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ชาวจังหวัดขอนแก่นมีความยินดี นำโดยคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น วัดตาลเรียง และชาวบ้านผือ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งได้เป็นตัวแทนหมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนากิจกรรมในการรักษาศีล ๕ และกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ทั้ง ๑๘ ตำบล ของอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อเป็นแกนนำหมู่บ้านในระดับอำเภอ และสนองตอบแนวดำริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ในการที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา การสร้างภาคีเครือข่ายในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา อันจะก่อให้เกิดความเจริญมั่นคงทางพระพุทธศาสนา ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง