งานมหกรรมไกล่เกลี่ย

        วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  รับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ในจังหวัดขอนแก่น ใน“งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดขอนแก่นและยุติธรรมพบประชาชน” โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน จังหวัดขอนแก่น
        การนี้ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และดร.เรียงดาว ทวะชาลี รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมเป็นผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นธรรม ทำให้เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้ และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ ลดการฟ้องคดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
         ซึ่งกระทรวงยุติธรรมมีกลไกที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔ ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล และการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม โดยมอบให้กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพและกรมบังคับคดี ร่วมบูรณาการกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน เพื่อให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้อง และภายหลังคำพิพากษาคดีด้วยการจัดโครงการ "มหกรรมไกล่เกสี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน" ทั่วประเทศ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 137 ครั้ง