โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ

        วันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติงานวิชาชีพสนับสนุนงานบริหารวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๕
        โดยพระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี การพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร การนำศักยภาพของบุคลากรแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและสมรรถนะ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อ องค์กรตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองและเพื่อนร่วมงานจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วิทยาสงฆ์ขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาระบบในการทำงานตามภาระงานของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ซึ่งระบบในการทำงานเมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว มีการปฏิบัติงานไปตามระบบองค์กรจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ นโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป
        การนี้ผศ.ดร. นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่นบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อบริการทางการศึกษาให้เป็นสากลและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดย ดร.สิรินดา สายลุน โดย อาจารย์บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ, วิทกรภาษาอังกฤษสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,ผู้รับใบอนุญาตศูนย์ภาษาอังกฤษ อบรมเชิงปฏิบัติการ work shop การสร้างมูลค่า การบริหารจัดการหลักกสูตรในและจัดสร้างพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในศตวรรษที่ ๒๑  โดย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ อดีตเลขาธิการคุรุสภา และอาจารย์พัฒน์พงษ์ บุษยากร 

        ในการจัดโครงการครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน ๗๐ รูป/คน แบ่งเป็นผู้บริหารจำนวน ๑๓ รูป/คน บุคลากรสายวิชาการจำนวน ๔๐ รูป/คน และบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน ๑๗ รูป/คน
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 28 ครั้ง