กิจกรรมวันรพี

        วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานกิจกรรมเสริมความรู้ด้านกฎหมายเนื่องใน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และวันรพี ประจำปีการศึกษาที่ ๒๕๖๕ และประธานพิธีมอบรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และใบเกียรติบัตร
        กิจกรรมในภาคเช้ารับฟัง บรรยายพิเศษเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพระภิกษุที่เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา” และการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย โดยอาจารย์สมเด็จ จุลราช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมรุ่นสู่รุ่นเราชาวนิติศาสตรบัณฑิต มจร ขอนแก่น และการแสดงศาลจำลองของนิสิตภาคบัณฑิต
        กิจกรรมช่วงบ่าย มีการตอบปัญหาความรู้ทางด้านกฎหมาย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันจำนวน ๑๐ กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ในโครงการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และวันรพี ประจำปีการศึกษาที่  ๒๕๖๕
        ผลการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทางกฎหมาย โรงเรียนที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
        ชนะเลิศอันดับที่ ๑ คือ โรงเรียนกัลยาณวัตรรางวัล ๓,๐๐๐ บาทพร้อมโล่
        รองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรางวัล ๒,๐๐๐ บาทพร้อมโล่
        รองชนะเลิศอันดับ ๒  คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์รางวัล ๑,๐๐๐ บาทพร้อมโล่

        ณ ห้องศาลจำลอง อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 22 ครั้ง