การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ

   วันที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติงานวิชาชีพสนับสนุนงานบริหารวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๕ และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร สาระ หลักการ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ PERSONAL DATA PROTECTION ACT (PDPA)
   วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติงานวิชาชีพสนับสนุนงานบริหารวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง