Big Cleaning Day

   วันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระภิกษุ สามเณรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น วัดภาคีเครือข่ายโครงการฯ ประจำหนกลาง หนตะวันออก หนเหนือ และหนใต้ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ จำนวนกว่า ๑๐๐ คน 
   ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ( ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) ทำความสะอาดภายในบริเวณรอบพระอุโบสถ และลานรอบพระเจดีย์วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่แบบอย่าง เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นำมาบำเพ็ญตน และสร้างความเป็นสัปปายะ อันหมายถึง ความเป็นอยู่ที่สบาย คือ ทำให้วัดเป็นอารามที่รื่นรมย์ เจริญตา เจริญใจ แก่ผู้พบเห็น เป็นระเบียบ พัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้านจิตใจ และสนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณร เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาวะ ทั้งด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา โดยการนำหลักของ ๕ ส มาปฏิบัติ ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 24 ครั้ง