ศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาท

   วันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ศึกษาดูงานหลักสูตรสันติศึกษาศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร และกระบวนการฝึกอบรมผู้ใกล่เกลี่ยตาม พ.ร.บ.๒๕๖๒ ประกอบด้วย
๑. ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ดร.เรียงดาว ทวะชาลี รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
๓. นายนิรุต ป้องสีดา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ
๔. ดร.ณัฏฐ์ อุตรวิเชียร ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบันฑิต
๕. นายชัยรัตน์ มาสอน อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์
๖. ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรบันฑิต
๗. ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรศาสตรบันฑิต
๘. นางสาวสุกาญดา เทนอิสสระนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งานบุคคล
๙. นางสาวดารณี ปะเตชะกังนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งานแผนและงบประมาณ
   เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกสี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรสันติศึกษา , ศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และหารือการนำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเปิดในวิทยาเขตขอนแก่น

โดยรับฟังบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงาน
: การขับเคลื่อนหลักสูตรสันติศึกษาสู่มาตรฐานคุณภาพ
: การขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ม จ ร
: แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และ แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ โดย พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ,ศ.ดร, ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ , ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ม จ ร และคณะ ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 152 ครั้ง