พัฒนาคุณภาพชีวิต

   วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานพิธี เดินทางมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการตามภารกิจของกระทรวง โดยมีงบประมาณสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่น จำนวนเงิน ๑๐,๐๖๖,๘๘๖ บาท มอบค่าตอบแทนผู้ดูแลคนพิการ จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท องค์กรภาคธุรกิจ CS R ร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง
- โรงพยาบาลสิรินธร สนับสนุนรถโยกมือจากทุนออสเตรเลีย จำนวน ๔๕ คัน
- บริษัท โตเกียวมอเตอร์ จำกัด สนับสนุนมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับรถโยกมือ ๓ คัน
- บริษัท บ้านพฤกษา จำกัด สนับสนุนซ่อมแชมบ้านคนพิการ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- สมาคมแม่ดีเด่นจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณและสถานที่ในการดำเนินงานโครงการ "กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น"
   เวลา ๑๐.๓๐ น. ร่วมพิธีลงนาม MOU กับองค์กรภาคธุรกิจ CSR เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง
   โดย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง (กรรมการ)ได้ร่วมลงนาม MOU เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางจังหวัดขอนแก่น ร่วมองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 24 ครั้ง