สอบ MCU-GET

   วันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย (ส่วนกลาง) ร่วมกับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น เป็นไปตามข้อบังคับฯ และประกาศของมหาวิทยาลัย มีผู้เข้าสอบจำนวน ๕๓ รูป/คน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 22 ครั้ง