แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างฯ

 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๕๔๑/๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย
๑. พระพรหมบัณฑิต. ประธานกรรมการ
๒. พระพรหมวิสุทธาจารย์  กรรมการ
๓. พระพรหมกวี กรรมการ
๔. พระพรหมเสนาบดี  กรรมการ
๕. พระธรรมวชิรเมธี  กรรมการ
๖. พระเทพศาสนาภิบาล กรรมการ
๗. พระเทพเสนาบดี  กรรมการ
๘. พระเทพปัญญาโมลี กรรมการ
๙. พระเทพวรมุนี กรรมการ
๑๐. พระเทพเวที   กรรมการ
๑๑. พระเทพปวรเมธี  กรรมการ
๑๒. พระราชวัชราภรณ์ กรรมการ
๑๓. พระราชวิสุทธิเวที กรรมการ
๑๔. พระศรีสมโพธิ  กรรมการ
๑๕. พระโสภณพัฒนบัณฑิต กรรมการ
๑๖. พระสุธีรัตนบัณฑิต กรรมการ
๑๗. พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ กรรมการ
๑๘. นายสุรพล ทิพย์เสนา กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
๒๐. รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (นายอินทพร จั่นเอี่ยม)
๒๑. รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ. (นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง)
๒๒. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณายกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ และนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาออกระเบียบต่อไป
   การนี้ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ร่วมประชุมยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข 
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคารสิริภักดีธรรม (ชั้น ๓) วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 35 ครั้ง