รับประทานโล่ฯ

   วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.)   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  เป็นองค์ประธาน ประทานโล่และประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศที่มีผลการดำเนินงานระดับดีเด่น 
   การนี้ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน (ศ.อ.ป.ต.) จังหวัดขอนแก่น เข้ารับประทานโล่และกาศเกียรคุณ หน่วยอบรมที่มีผลงานต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้นำคณะทำงานเครือข่ายจาก หน่วย อ.ป.ต. วัดท่าประชุม และ หน่วย อ.ป.ต. วัดพุทธเกษม เข้ารับโล่และกาศเกียรคุณในครั้งนี้ด้วย
ข่าวโดย ธนรัฐ อดทน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 20 ครั้ง