วันภาษาไทยแห่งชาติ

  วันที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยโครงการเสริมหลักสูตร วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาษาไทย ภาษาถิ่น ภาษาธรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและ พระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนิสิตรวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถาบันการศึกษาให้มีสัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น อีกทั้งอนุรักษ์และสืบสานภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นอีสานอันเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของชาติ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของสังคมในวงกว้างมากขึ้น
กิจกรรมประกอบด้วย
 ๑) กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ "ภาษา ลีลา ทำนองฉันทลักษณ์ไทย ฉันทลักษณ์ถิ่นอีสาน" โดย อาจารย์สมจิตร บ่อทอง และ ผศ.อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ เป็นผู้ดำเนินรายการ
  ๒) กิจกรรมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาถิ่นอีสาน ระดับมัธยม
  ๓) กิจกรรมแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยม
  ๔) กิจกรรมการอ่านข่าว ระดับอุดมศึกษา และ 
  ๕) กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย ภาษาถิ่น สำหรับผู้ร่วมงานทุกท่าน
 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๕๐ รูป/คน ประกอบด้วย
 ๑) คณาจารย์, เจ้าหน้าที่  จำนวน  ๒๐ รูป/คน
 ๒) นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ - ๕  จำนวน  ๑๗๐ รูป/คน
 ๓) นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาภายนอก จำนวน ๑๐๐ รูป/คน
 ๔) นิสิตที่เข้าร่วมงาน จำนวน ๖๐ รูป/คน
  ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 24 ครั้ง