แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านแห้ว

   วันที่ ๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับบริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด จัดโครงการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ กับการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีอารยธรรมอีสาน สู่วิถีชีวิตแห่งการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ในยุค Disruption”
โครงการการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรม : “ภาวะผู้นำ กับ เครือข่ายนวัตกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อสาธารณะประโยชน์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด” และโครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้กิจกรรม : “พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านแห้ว” เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ต่อยอดอาชีพทอผ้าภูมิปัญญาชุมชน และสร้างภาคีเครือข่ายวัดและชุมชนนักพัฒนา 
   การนี้พระเดชพระคุณ รศ.ดร.พระโสภณพัฒนบัณฑิต รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชนเข้มแข็งภายใต้กิจกรรม : “พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านแห้ว”
มีกิจกรรมดังนี้
   ๑.กิจกรรมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “ภาวะผู้นำ กับนักพัฒนาเชิงนวัตกรรม สู่การดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธอารยธรรมอีสาน ในยุค Disruption” ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย
- ผศ. ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
- นายธีรนันท์  กิ่งแก้วเจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด
- ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 ผู้ดำเนินรายการ พระมหากิตติ กิตฺติเมธี ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   ๒.กิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการเครือข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ “แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านแห้ว” ระหว่าง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กับ ชุมชนบ้านแห้ว ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
   ๓.กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “พิธีถวายเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕” แด่ วัดโนนสูง ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
   ๔.กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีวิถีพุทธ เพื่อเป็นกองทุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านแห้ว”
   ๕.กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “พิธีบายศรีสู่ขวัญ วันรับน้องใหม่ ประสานใจผูกพันกับวันไหว้ครูชาวรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” หมอสู่ขวัญโดย พระมหากิตติ กิตฺติเมธี ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   ๖.กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “พิธีบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
   ๗.กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ต้นไม้พูดได้ : ติดป้ายเสริมองค์ความรู้ประจำต้นไม้” ณ แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านแห้ว วัดโนนสูง ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
   ๘.กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม สู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนที่ดี” ณ แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านแห้ว วัดโนนสูง ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น นิสิตทุกชั้นปีร่วมกันสรุปถอดบทเรียน กระบวนการ และองค์ความรู้เชิงวิชาการ (ภาคเช้า-ภาคบ่าย)

การจัดโครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชนเข้มแข็งภายใต้กิจกรรม : “พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านแห้ว” ณ แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านแห้ว วัดโนนสูง ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย 
   ๑. ผู้บริหาร, คณาจารย์, นิสิตประจำหลักสูตร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๕๐ รูป/คน 
   ๒. ชุมชน จำนวน ๑๐๐ รูป/คน
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 27 ครั้ง