พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์

   วันที่  ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ส่วนคลังและทรัพย์สินพิธีเปิดโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินและงบประมาณ (ภายใต้กิจกรรม : เทคนิคการตรวจสอบจัดทำรายงานการเงิน เพื่อลดข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ได้ทราบกระบวนการตรวจสอบเอกสารการจัดทำรายงานทางการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถจัดทำรายงานการเงินพร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง ครบถ้วน  ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ส่วนคลังและทรัพย์สินกำหนดจัดกิจกรรมดังนี้
๑. รับฟังบรรยาย เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ตามรูปแบบกรมบัญชีกลาง และกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากร : นางสาวสุรภา  ศรีวิชัย  รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน  มจร.
๒. รับฟังบรรยาย เรื่อง การบันทึกรับรู้รายได้ค้างรับจากระบบทะเบียนนิสิต โดยวิทยากร : พระสมุห์ประจิรักษ์  มหาปญโญ  รองผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิตสำนักทะเบียนและวัดผล 
๓. รับฟังบรรยาย เรื่อง เทคนิคการตรวจสอบจัดทำรายงานการเงิน เพื่อลดข้อสังเกตุจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิทยากร : นางมาลีรัตน์  พัฒนตั้งสกุล  
   ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินและงบประมาณ (ภายใต้กิจกรรม : เทคนิคการตรวจสอบจัดทำรายงานการเงิน เพื่อลดข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน )
การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
- วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๒๙ รูป /คน
- วิทยาเขตอุบลราชธานี ๕ รูป/คน 
- วิทยาเขตสุรินทร์ ๒ รูป/คน
- วิทยาเขตหนองคาย ๓ รูป/คน 
- วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๓ รูป/คน 
- วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ๓ รูป/คน
- วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๓ รูป/คน 
- วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๓ รูป/คน
- วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๒ รูป/คน 
รวมทั้งสิ้น ๕๓ รูป/คน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง