ไหว้ครูบูชาคุณ

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการครุวันทา มหาจุฬาลงกรณ์ “ยกอ้อ ยอคาย ไหว้ครูบูชาคุณ” ระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 19 ครั้ง