ลงนาม กยศ.

   วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศ ลงนามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบการให้กู้ยืมฯ กยศ. ซี้แจงกระบวนการดำเนินงาน และชี้แจงกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน และเพื่อลงนามสัญญากู้ยืมเงินฯ ร่วมกัน ระหว่าง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนิสิต ภายใต้โครงการอุดหนุนโครงการกิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อจัดหาแหล่งทุนส่งเสริม สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ต้องการเงินเพื่อเป็นค่าลงทะเบียนเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามความจำเป็นจนสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง