พิธีมอบโล่โรงเรียนวิถีพุทธ

   วันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โรงเรียนวิถีพุพุทธ, และสำนักงานพระสอนศีลธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับคณะสงฆ์ภาค ๙ และ พิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของคณะสงฆ์ภาค ๙ (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ดและมหาสารคาม)
   การนี้เจ้าคุณอาจารย์พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ และมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของคณะสงฆ์ภาค ๙ พร้อมด้วยดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และนายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ มอบโล่รางวัล ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 48 ครั้ง