นิสิตนวลักษณ์เข้ากราบสักการะ

   เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น นำนิสิตที่ได้รับรางวัลการประกวดพระนิสิตนวลักษณ์ และต้นแบบนิสิต เข้ากราบสักการะ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อรับมอบนโยบายการทำงานในฐานะตัวแทนในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
   การนี้รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีชื่นชมกับผู้ที่ได้รับรางวัล และมอบแนวทางการดำเนินงานหลักจากได้รับตำแหน่งคือ ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนิสิต รวมไปถึงสนับสนุนกิจกรรมงานมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมและโอกาส ให้ทั้งสองอย่างไปพร้อมกัน เพื่อการพัฒนาด้านวิชาการและประสบการณ์การทำงานของตนเอง
หลังจากมอบนโยบายได้เมตตาบันทึกภาพเป็นที่ระลึกกับผู้ได้รับรางวัลด้วย

ชนะเลิศ นางสาวจุฑารัตน์  ญาณะโค สาขาวิชาสังคมศึกษา
รองฯ๑ นางสาวตรีรัตน์  ราหมัน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
รองฯ ๒ นาสาวศุภษร  ศรีหนองบัว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รองฯ ๓ นางสาวธนิกา  กางแม สาขาวิชารัฐศาสตร์

ชนะเลิศ นายศุภจิตร  แก้ววิลัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รองฯ ๑ นายชัยประสิทธิ์ พงษาศิริพัฒน์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
รองฯ ๒ นายศุภกิจ  ล้านแสน สาขาวิชารัฐศาสตร์
รองฯ ๓ นายวิชยุตย์  งามปัญญา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 19 ครั้ง