พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพครู

   วันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา จัดพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแด่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา รุ่นที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๕ โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตเด็กไทย) ของนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องพุทธนวัตกรรมเพื่อการสอนและวิจัย
   การนี้พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.,ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น, ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มจร.ขอนแก่น เมตตามาเป็นประธาน ในพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแด่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา รุ่นที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแสดงความยินดีในความสำเร็จของบัณฑิตมหาจุฬาฯ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแด่ผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา รุ่นที่ ๖๗ เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา รุ่นที่ ๖๗ จะได้นำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพของตน และให้นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องได้มาพบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะก่อให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี และสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้มีความเข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธี ดังนี้
๑) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐ รูป/คน
๒) ศิษย์เก่าที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู จำนวน ๑๗ รูป/คน
๓) ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๓๕ รูป/คน 
๔) นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๑-๔ จำนวน ๑๒๐ รูป/คน
๕) นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๔ จำนวน ๑๐๐ รูป/คน
รวมทั้งสิ้น   ๒๙๒     รูป/คน
ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีในนามศิษย์เก่า ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษา จำนวน ๑๖ รูป/คน  ณ ชั้น ๒ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 25 ครั้ง