การจัดทำแผนวิทยาลัยสงฆ์เลย

   วันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย พระราชปรีชามุนี,ดร.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย กล่าวต้อนรับ  พิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ พระครูปริยัติคุณรังสี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย  กล่าวถวายรายงานต่อประธานพิธี
ในภาคเช้า
- เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๔๕ น.น. พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.  รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแผนพัฒนาระยะที่ ๑๓
- เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๔๕ น.น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น 
ภาคบ่าย
- เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. โดย ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น   บรรยายเรื่อง แนวคิดและหลักการการการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
พิธีกรประจำวัน 
๑. พระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน อาจารย์ประจำหลักสูตร
๒. ผศ.ดร.ประสงค์  หัสรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 148 ครั้ง