หลักสูตรอาชีวมรรคง่าย

   วันที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ และสำนักงานพระสอนศีลธรรมจัดโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา หลักสูตรอาชีวมรรคง่าย เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนววิถีพุทธ พร้อมทั้งศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมตามแนววิถีพุทธ และประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมตามแนววิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๖๕ สถานศึกษาที่เข้าร่วมเข้าค่ายได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม, วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน, วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น, วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
   การนี้ ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 22 ครั้ง