การประชุมพระสังฆาธิการฯ

   วันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะภาค ๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดการประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๙/๒๕๔๖ ระดับวัด ประจำปี ๒๕๖๕ ของเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น
   การนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค ๙ กล่าวเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ  จากนั้นมอบ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง  พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น  พระครูอนุรักษ์ลัฏฐิวัน  เจ้าอาวาสวัดลัฎฐิวัน รองเจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่ เป็น เจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่  และ พระมหาพฤหัสบ์  ปญฺญาวโร เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม เจ้าคณะตำบลแวงใหญ่ เป็น รองเจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่ โดยพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี การประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๙/๒๕๔๖ ระดับวัด ประจำปี ๒๕๖๕ ของเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ เป็นการเพิ่มเติมเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพงานในหน้าที่รับผิดชอบให้พระสังฆาธิการระดับวัด เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ที่คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น คณะสงฆ์ภาค ๙ และมหาเถรสมาคมกำหนด
   ในการประชุมตามมติมหาเถรสมาคม ระดับวัดของคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือพระสังฆาธิการระดับวัด ประกอบด้วย เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสรักษาการแทนเจ้าอาวาส และหัวหน้าที่พักสงฆ์ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวนประมาณ  ๑,๗๐๐ รูป และการประชุมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยท่านเจ้าคุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ได้อำนวยความสะดวกและเป็นผู้ถวายความอุปถัมภ์ในการจัดประชุมในครั้งนี้


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 39 ครั้ง