โครงการพุทธธรรมนำชีวิต

   วันที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และกลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สำนักวิชาการ จัดค่ายอบรมโครงการพุทธธรรมนำชีวิต เยาวชนปฏิบัติธรรม โดยให้นักเรียนเข้ารับการอบรมนักเรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับด้านคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยอาศัยสื่อการสอนที่แปลกใหม่นักเรียนได้สนใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการเน้นในด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนและที่สำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๑๓ คน มีคณะครู ๑๒ ท่าน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 139 ครั้ง