โครงการ วชร ๐๗๙

   วันเสาร์ ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ. ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เลขาธิการสถาบันจิตพุทธอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (สจพท.) ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมรายงานความก้าวหน้าวิจัย (การจัดสอบความก้าวหน้าวิจัย ๓ บท และสอบป้องกัน ๕ บท) ในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เขตสุขภาพที่ ๗ เขตปกครองสงฆ์ภาค ๙ โครงการ “วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา” รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓
   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันจิตพุทธอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ถว่ายรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา” รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ การประชุมรายงานความก้าวหน้าวิจัยในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เขตสุขภาพที่ ๗ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ และโครงการ “วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา” รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ ซึ่งเป็นการจัดสอบความก้าวหน้าวิจัย ๓ บท และสอบป้องกัน ๕ บท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ การสร้างผู้นำนักพัฒนา การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนาที่เกื้อกูลและการแบ่งปัน ในการจัดพิธีเปิดครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๗๐ รูป/คน โดยมีกิจกรรม โครงการประกอบด้วย มีสานเสวนาวิชาการ เรื่อง “สะท้อนคิดบทบาทพระสงฆ์ต่อปรัชญาแห่งสุขภาวะชุมชนกับการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพภาพพระสงฆ์ สู่สังคมใจงาม” และการจัดสอบความก้าวหน้าวิจัย ๓ บท และสอบป้องกัน ๕ บท ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง