พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้าง

   วันจันทร์ที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างและรับฟังนโยบายในการทำงานจากผู้บริหาร โดยได้รับความเมตตาจากพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตากล่าวเปิดงานพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้าง และกล่าวให้โอวาทและนโยบายในยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี ในพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้าง ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปและรับฟังนโยบายในการทำงานจากผู้บริหารในวันนี้
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดจัดงาน เพื่อให้ลูกจ้างดำเนินการเซ็นสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการกำหนดตำแหน่ง กำหนดภาระงาน การบรรจุแต่งตั้ง การได้รับค่าจ้าง การพ้นจากตำแหน่งของลุกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ลูกจ้างได้รับฟังโอวาทนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ในการทำงานจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ลูกจ้างได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างกันและกัน
   ในการจัดพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างในวันนี้มีลูกจ้าง ในสังกัด วิทยาเขตขอนแก่นและส่วนงานในกำกับ ที่มาดำเนินการต่อสัญญาจ้าง/เซ็นสัญญาจ้าง ดังนี้ 
๑. วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๕๖ รูป/คน ประกอบด้วย ลูกจ้าง
 ประเภท วิชาการ จำนวน ๒๖ รูป/คน
 ประเภท ปฏิบัติการ จำนวน ๓๐ รูป/คน 
๒. วิทยาลัยสงฆ์เลย จำนวน ๒๘ รูป/คน
๓. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จำนวน ๑๘ รูป/คน
๔. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม จำนวน ๑๔ รูป/คน
 รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๖ รูป/คน
ณ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 29 ครั้ง