โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

   วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๕ โดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นกล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี การพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร การนำศักยภาพของบุคลากรแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็น การนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและสมรรถนะ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองและเพื่อนร่วมงาน
   วิทยาสงฆ์ขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับที่สูงขึ้นต่อไปและการสร้างผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรสานวิชาการ เช่นการแต่งตำรา หนังสือ การนำเสนอผลงาน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะทางด้าน soft skills เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดทำเอกสาร ตำรา หนังสือและสื่อการสอนในศตวรรษที่ ๒๑
   ในการจัดโครงการครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน ๖๐ รูป/คน แบ่งเป็นผู้บริหารจำนวน ๑๐ รูป/คน บุคลากรสายวิชาการจำนวน ๕๐ รูป/คน ณ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง