โครงการพุทธศิลปกรรมนิทัศน์

   วันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการพุทธศิลปกรรมนิทัศน์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ประกอบรายวิชาพุทธศิลปะ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ เดินทางไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นศึกษาดูงาน โบราณวัตถุและงานพุทธศิลปกรรม ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น จากนั้นออกเดินทางไปยังหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานศิลปะร่วมสมัย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์การพัฒนาบัณฑิตมีความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในการบูรณาการความรู้และทักษะทางด้านพุทธศิลปกรรม กับศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 19 ครั้ง