ศึกษาดูงาน EdPEx

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดการศึกษาดูงาน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาแนวทางและทราบปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ณ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 18 ครั้ง