มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุ

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดงานพิธีวันกตัญญูู รำลึกคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีงบประมาณ  มจร วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีพระเดชพระคุณพระราชประสิทธิคุณ,ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเจริญพุทธมนต์ โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดี กล่าวแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุการทำงาน ซึ่งมี พระครูสุตธรรมภาณี(สำนวน โอภาโส/ใยแก้ว) ,ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และนายบุญหนา จิมานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ณ อาตารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 25 ครั้ง