ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

   วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ,รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น ในนามศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์ประจำจังหวัดขอนแก่น วัดธาตุ พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร. วิทยาเขตขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

   การนี้ ได้รับควาเมตตาจาก พระพรหมวัชรเมธี  เจ้าคณะภาค ๙,  พระเทพวิสุทธิคุณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระราชประสิทธิคุณ,ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระครูอรรถสารเมธี ให้การสนับสนุน ทั้งนี้นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม กำนันตำบลบ้านขาม ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง ถวายการต้อนรับ และลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
   สืบเนื่องจาก ต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นมา มีหย่อมความกดอากาศต่ำได้แผ่เข้าปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับได้รับอิทธิพลจากลมพายุ "โนรู" จึงทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ อีกทั้งเชื่อนอุบลรัตนใด้ระบายน้ำจากเขื่อนลงลำน้ำพอง จากกรณีทั้ง ๓ ดังกล่าว ทำให้เกิดน้ำส้นตสิ่งไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน และพืชผลทางการเกษตรของประชาชนเป็นวงกว้างรวมทั้งพื้นที่ต่างๆ ของตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติยังคงดำรงอยู่ โดยสรุปข้อความเสียหายหรือผลกระทบในเปื้องด้น ดังนี้
ผลกระทบ หรือ เสียหาย (น้ำท่ามภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
๑.๑ ด้านบ้านพักอาศัย,พื้นที่การเกษตร,ปสุสัตว์,ประมงในพื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านโนนเชือก (คุ้มโนนหนองลาด) ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประชาชนได้รับความเดือดร้อน/ผลกระทบ จำนวน ๔๖ ครัวเรือน ๑๒๙ คน แยกเป็น
- ผู้สูงอายุ ๒๒ ราย - วัยทำงาน ๖๙ ราย - นักเรียนชั้นประถมศึกษา 2 ราย - เด็กเล็ก .. ราย
- คนพิการ ๖ ราย - ผู้ป่วยติดเดียง ๒ ราย - จิตไม่สมประกอบ ราย - พระภิกษุ ๑ รูป
๑.๒ ด้านปศสัตว์
- เป็ด ประมาณ ๓๐๐ ตัว - ไก่ ประมาณ ๑,๐๐๐ ตัว - หมู ประมาณ ๒๒ ตัว
- วัว ประมาณ ๕ ตัว - ควาย ประมาณ ๓๑ ตัว
๑.๓ ด้านประมง
-บ่อปลา ๘ บ่อ
๑.๔ ด้านการเภษตร
  ๑)หมู่ที่ ๗ บ้านโนนเช็อก-โนนหนองลาด (ทั้ง ๒ คุ้ม) ได้รับผลกระทบด้านเกษตร จำนวน ๒๐๔ ครัวเรือน ๘๑๐ คน จำนวน ๒.๕๗o ไร่ แยกเป็นมีเอกสารสิทธิ์ ๑,๒๓๓ ไร่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ๑,๓๓๗ ไร่
  ๒)หมู่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘,๙,๑๐,๑๔.๑๕,๑๖ที่ได้รับผลกระทบหรือเสียหายด้านการเกษตรประมาณ ๕๕๖ ครัวเรือน ๒,๑๘๔ คน จำนวน ๕.๓๓๘ ไร่
๑.๕ ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ สถานการณ์ภัยพิบัติยังไม่ยุติ รวมความเสียหายประมาณ ๒๙,๖๐๐,๐๐๐ล้านบาท
๒.การให้ความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ
   จากนั้น ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์ประจำจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแกาชาวบ้านบ้านบึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น จำนวน ๘๐ ครัวเรือน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 26 ครั้ง