เทศนาธรรมประจำวันพระ

   วันที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันวิปัสสนาธุระ จัดโครงการเทศนาธรรมประจำวันพระแสดงพระธรรมเทศนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง "ปุญญสิกขากถา"ว่าด้วยการฝึกบำเพ็ญบุญ โดยพระมหาภิรัฐกรณ์ อสุมาลี, ผศ.ดร.ป.ธ.๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย พร้อมด้วยสมาชิกชมรมรวมพลคนพุทธและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เพื่สมทบทุนสร้างมหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตีพระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ 
   กาลนี้ครอบครัว นาเลาห์ โดย ดร.อภิชาติ นาเลาห์ บริจาคทำบุญสมทบสร้าง มหาจุฬาณี เจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลังกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75 MHz. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นกรณราชวิทยาลัย ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 90 ครั้ง