วันปิยมหาราช

   วันที่ ๒๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน, ตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน ตัวแทน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ชมรมรวมพลคนพุทธ ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขดชอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 111 ครั้ง