ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

   วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์มหาเถรสมากม เมตตามอบหมายให้ พระมงคลวชิรากร เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มหาเถรสมาคม พร้อมด้วย ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ,รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น ในนามศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์ประจำจังหวัดขอนแก่น วัดธาตุ พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร. วิทยาเขตขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ๓ จุด ได้แก่
จุดที่ ๑ บ้านโนนหนองลาด ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จุดที่ ๒ บ้านโนนเชือก ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จุดที่ ๓ วัดเทพนิมิตวนาราม บ้านพรหมนิมิตร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 14 ครั้ง