IBSC ศึกษาดูงาน

   วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) ผู้บริหารคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา คำสอน ตลอดถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างในแต่ละนิกาย และส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม ซึ่งหลักสูตรมีรายวิชาที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เช่น วิชาพระพุทธศาสนานิกายเซน วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา และวิชาพหุวัฒนธรรม 
   การศึกษาภาคทฤษฎีจะทำให้นิสิตเข้าใจในหลักการและแนวคิดต่าง ๆ เท่านั้น แต่การศึกษานอกสถานที่ ในสถานที่จริง จะทำให้นิสิตมีความเข้าใจที่ถ่องแท้มากยิ่งขึ้น  โดยจัดให้มีการเสวนา ในหัวข้อ "International Buddhist Cultural Exchange"  ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผ่านการแสดงทางวัฒนธรรมจากนิสิตในแต่ละประเทศ รวมถึงการเยี่ยมชมโบราณสถานที่สำคัญต่าง ๆ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราจะได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของนิสิต ให้เป็นไปตาม แผนพัฒนา มจร. ซึ่งสอดคล้องกับกับมาตรการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามกรอบของ (EdPex)
   ซึ่งมีคณะผู้บริหารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) ผู้บริหารคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เดินทางมาศึกษาดูงานทั้งหมด ๗๐ รูป/คน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 10 ครั้ง