บุญคิดฮ่ำนำฮอยหลวงปู่อาจ

   วันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระธรรมวชิรมุนี,วิ,รศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร, ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เมตตาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญทักษิณานุปทานถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) เพื่อระลึกถึงคุณูปการ ที่มีต่อมหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และพิธีเปิดป้ายศูนย์วิปัสสนาภาวนา พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
    มหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ “บุญคิดนำฮอย หลวงปู่อาจ ” ระหว่างวันที่ ๑ – ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยกิจกรรม ดังนี้
   ๑. รายการพิเศษ “คิด น่าฮอย หลวงปู่อาจ” ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มหาจุฬาฯ ขอนแก่น FM ๑๐๑.๗๕ MHz ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕
   ๒. กิจกรรมทอดผ้ากฐิน ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมเจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม “คิดนำฮอย อาจารย์ใหญ่อาสภ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๑๙ รูป/คน และ 
   ๓. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และพิธีเปิดป้ายศูนย์วิปัสสนาภาวนา พร้อมกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “คิดนำฮอย หลวงปู่อาจ ” วิสัยทัศน์ การพัฒนารูปแบบการศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ และการส่งเสริมกิจการด้านวิปัสสนาธุระ จัดทั้งในพื้นที่และในระบบออนไลน์ผ่าน แฟนเพจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  โดยวิทยากระผู้ทรงคุณวุฒิ
   ๑. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
   ๒. ศ.ดร.สมภาร พรมทา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพุทธปรัชญา มจร.
   ๓. ผศ.ชอบ ดีสวนโคก หัวหน้าชมรมรวมพลคนพุทธ
   ดำเนินรายการ โดย พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 
   ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ “บุญคิดนำฮอย หลวงปู่อาจ ” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ
พระอารามหลวง, รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต, ชมรมรวมพลคนพุทธ, ผู้มีจิตศรัทธา จำนวน มากกว่า ๕๐๐ รูป/คน ณ ศาลารวมใจ  สถานีวิทยุพระพุทธศาสนามหาจุฬาฯ ขอนแก่น FM ๑๐๑.๗๕ MHz มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 15 ครั้ง