สัมมนาถอดบทเรียนวิชาชีพครู

วันจันทร์ที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มจร.ขอนเเก่น จัดกิจกรรมสัมมนาถอดบทเรียน เเละเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตปฏิบัติวิชาชีพครู เเละนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ เเละภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  (ชั้นปีที่ ๑-๕) หลักสูตรครุศาสาตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยเเละสาขาวิชาสังคมศึกษา


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 13 ครั้ง