สอบธรรมสนามหลวง

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โดยมีพระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดสอบ และ พระมหาภิรัฐกรณ์,อํสุมาลี,ผศ.ดร. ประธานกรรมการสอบ อ่านคำปรายศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง
สำนักเรียน : คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น 
สนามสอบ : วัดธาตุ 
ศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 8 ครั้ง