Homeroom Activities Plan

   วันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรม Homeroom Activities Plan ครั้งที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่ออธิบายและชี้แจ้ง เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม และระบบกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนา นิสิตทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ณ ชั้น ๒ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 11 ครั้ง