งานวันรวมใจ วชร ๐๗๙

   วันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. สถาบันจิตพุทธอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมนักนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดงานวันรวมใจ เพื่อสมทบกองทุนขับเคลื่อนธรรมบุญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติเขตสุขภาพที่ ๗ เขตปกครองคณะส่งฆ์ ภาค ๙ โครงการ "วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา" ณ ศูนย์รวมใจ ทางไท ทางธรรม ทางพอเพียง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 8 ครั้ง