ค่ายอาชีวมรรคง่าย

   วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบเกียรติบัตร ผู้เข้าอบรมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากรกระบวนการสำหรับพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา (หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนการวิถีพุทธค่ายอาชีวมรรคง่าย) รุ่นที่ ๑ จัดโดยศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น-กาฬสินธุ์ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 9 ครั้ง