พิธีมอบผลสอบธรรมสนามหลวง

  วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ ผู้อำนวยการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๙ เมตตาเป็นประธานพิธีมอบผลสอบประโยคธรรมสนามหลวง และปิดประชุมการตรวจ ข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยพระอุดมปรีชาญาณ รองเจ้าคณะภาค ๙ ฝ่ายการศึกษา ถวายรายงาน ในนามเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ทั้ง ๔ จังหวัด ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง ได้อนุมัติ และมอบถวายให้เจ้าคณะภาค ดำเนินการตรวจข้อสอบประโยคนักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นตรี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ทั้ง ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด  เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ เป็นต้นมา  และภาค ๙ ก็ได้ดำเนินการงานส่วนนี้  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเสมอมาสำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๕ นี้ การดำเนินการตรวจข้อสอบนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี ภาคได้รับการสนับสนุน ความกรุณา  และความสมัครสมานสามัคคี ในการประกอบกิจด้านการศาสนศึกษา ส่วนนี้ด้วยดี จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัด ทั้ง ( จังหวัด ซึ่งได้เมตตาคัดเลือกเจ้าคณะพระสังฆาธิการ โดยอาราธนาเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาส เลขานุการทุกระดับ และครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีวิทยฐานะตั้งแต่นักธรรมชั้นเอก จนถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค มาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจข้อสอบ สนองงานทุกจังหวัด ๆ ละ ๘๐ รูป รวมกรรมการตรวจ จำนวน ๔๐๐ รูป 
   พร้อมทั้งได้รับความเมตตาสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาของภาค ๙ จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และรองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และศรัทธาจากคณะญาติโยมสาธุชน จังหวัดขอนแก่น ในการช่วยกันจัดสถานที่ ให้ความอุปถัมภ์ อำนวยความสะดวกในทุกด้านทุกประการ 

   การตรวจข้อสอบประโยคธรรมสนามหลวง ชั้นตรี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ทั้ง ๔ จังหวัด ได้สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสถิติและผลการตรวจในแต่ละจังหวัดดังนี้
๑. จังหวัดขอนแก่น ส่งเข้าสอบ ๑,๔๘๔ สอบได้ ๑,๒๗๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๐
๒. จังหวัดมหาสารคาม ส่งเข้าสอบ ๕๘๒ สอบได้ ๔๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๒
๓. จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเข้าสอบ ๗๑๔ สอบได้ ๖๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๗
๔. จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเข้าสอบ ๑,๑๔๔ สอบได้ ๑,๐๘๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๖
ผลรวม ส่งเข้าสอบ ๓,๙๒๔ สอบได้ ๓,๓๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๒
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 57 ครั้ง