วส.นครน่านฯ เข้าศึกษาดูงาน

   วันพุธที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และรองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, ดร.เรียงดาว ทวะชาลี  รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, ผู้บริหาร คณาจารย์, เจ้าหน้าที่ ถวายการต้อนรับ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระชยานันทมุนี,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยบริหาร คณาจารย์, เจ้าหน้า เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๕ 
   เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้รับองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารงาน ด้านงานบุคลากร ด้านนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านงานประกันคุณภาพศึกษา และงานวิจัย เพื่อนำมาบูรณาการใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีความเห็นร่วมกันว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสบการณ์ มีแบบในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีความประสงค์นำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔๓ รูป/คน เข้าศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 109 ครั้ง